fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib
fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib

Nemzetközi Betonszövetség
Magyar Tagozata

fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib

PALOTÁS LÁSZLÓ - DÍJ


Palotás László - díjA fib Magyar Tagozata (továbbiakban fib MT) a beton-, és feszített vasbetonszerkezetek körében kifejtett kiemelkedő mérnöki teljesítmények szakmai elismerésére és díjazására 2000-ben

PALOTÁS LÁSZLÓ-DÍJ

kitűntetést alapított. A díj a tervezés, a kivitelezés, a kutatás-fejlesztés és az oktatás, valamint az ezekhez csatlakozó területeken elért kimagasló eredményekért adományozható. A díjra azok a magyar alkotók lehetnek jogosultak, akik tevékenységükkel jelentősen segítették a vasbetonépítési kultúra fejlődését, öregbítették a szakma hazai és nemzetközi hírnevét és lehetőleg tagjai a fib Magyar Tagozatának.

A díjjal kapcsolatos részletes intézkedések a következők:

 1. A díjat évente egy alkalommal, egy vagy legfeljebb két hazai mérnök alkotó tevékenységének elismeréseként adományozza a fib MT, ezen kívül lehetőség van egy külföldön élő alkotó díjazására is. A díj rendkívüli esetben is adományozható, ha erre a fib MT vezetősége a feltételeket (a bevezetőben felsorolt szempontok, az illő alkalom, a szükséges pénzkeret) biztosítva látja.
 2. A díjat a fib MT mindenkori elnöke a fib MT ünnepélyes összejövetelén adja át.
 3. A díj formája bronz plakett, feltűntetve az adományozás évét és a kitűntetett nevét. Ehhez oklevél és pénzjutalom jár. A díj összegét a fib MT közgyűlése az éves költségvetésben határozza meg. A kifizetett nettó pénzjutalom után a törvényes járulékokat és adót a fib MT fizeti.
 4. Javaslatot a díjra – kellő indoklással – az előírt, ill. megkívánt feltételeket igazoló dokumentumokkal együtt – a Kuratóriumnak címezve – a fib MT vezetőségéhez kell eljuttatni minden év október 20-ig. A kuratórium a döntését az azt követő november 10-ig hozza meg.
 5. A díj odaítéléséről a fib MT által választott héttagú kuratórium dönt. A kuratóriumban képviseletet kapnak a fib MT tagjai közül a tervezők, a kivitelezők, az oktatók, a kutatók, a fejlesztők, az anyag- és szerkezetgyártók, valamint a fib MT vezetőségének egy tagja.
  A kuratórium tagjainak választása az egyesület tisztségviselőinek választására vonatkozó szabályok szerint történik. A kuratórium megbízatása négy évre szól.
  A kuratórium elnökét a kuratórium tagjai maguk közül választják.
  A díj odaítélésének feltételeit, valamint a kuratórium működésének rendjét a kuratórium határozza meg és Működési Szabályzatban rögzíti, melyet nyilvánosságra hoz.
  A kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van az előre meghirdetett ülésen. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 6. A kuratórium döntése megfellebbezhetetlen, sem a fib MT vezetése, sem a közgyűlés nem élhet vétóval.
 7. A díjak odaítélését követően a fib MT vezetése gondoskodik a kitűntetés tényének publikálásáról, és megszervezi a kitűntetett tevékenységét kellően reprezentáló kiállítási anyag összeállítását és bemutatását.
 8. Jelen szabályzatot a fib MT vezetősége a közgyűlés felhatalmazása alapján hagyta jóvá, és léptette életbe, egyben hatályon kívül helyezte az első, 2000. áprilisban kelt Szabályzatot.A PALOTÁS LÁSZLÓ-DÍJ kuratóriumának tagjai:


Zsömböly Sándorelnök(tervezés, kivitelezés)
Dr. Almási Józseftag(tervezés, kivitelezés)
Dr. Dalmy Dénestag(tervezés, kivitelezés)
Dr. Józsa Zsuzsannatag(oktatás, kutatás)
Dr. Madaras Gábortag(fejlesztés,a fib MT al-elnöke)
Vörös Józseftag(kivitelezés, üzemeltetés)
Tápai Antaltag(szerkezetgyártás)


Contact us / Help

All of the pages on this website are the copyright of Hungarian Group of fib